Badania hydrologiczne

Badania hydrologiczne

W nieopodal miejscowości Młodzawy Małe znajduje się kompleks leśny, będących własnością Lasów Państwowych. Dominuje w nim drzewostan olchowo-jesionowy. W ramach projektu, w okresie od kwietnia do czerwca 2019 prowadzono tam liczne badania hydrologiczne. Poczyniono obserwacje możliwych do wykorzystania źródeł wody, którą  potencjalnie można by wykorzystać do retencjonowania na obszarze lasu. Zmagazynowana woda w okresie wyższego uwilgotnienia w podłożu i na powierzchni lasu, posłużyć może do zasilnia systemu korzeniowego w okresie jej niedoborów, zahamuje odpływ powierzchniowy z terenu oraz wzbogaci lokalny mikroklimat. Stanie się także siedliskiem egzystencji dla poszczególnych gatunków owadów i większych zwierząt potrzebujących jej w określonych stadiach rozrodu. Optymalne gospodarowanie zmagazynowaną na powierzchni i w gruncie wodą stworzy dogodne warunki do rozwoju łęgu. Przepływająca i okresowo magazynowana woda, odpływająca ze zlewni pozwoli odrodzić się staremu już drzewostanowi dając nadzieję na przetrwanie tego charakterystycznego kompleksu leśnego.

W kwietniu, najdalej na wschód wysunięta część lasu znajdowała się pod wodą. Poczynione obserwacje hydrologiczne pozwoliły przypuszczać, że jest to w znacznym stopniu woda z roztopów, która spłynęła po powierzchni do tego terenu z przyległych wzniesień. Stagnowała na powierzchni mając utrudniony odpływ związany ze znacznie zamulonymi i zarośniętymi rowami melioracyjnymi okalającymi w tym rejonie las i na przyległych łąkach.

W środkowej i zachodniej części, gdzie kompleks jest najbardziej zwarty, pozostałe rowy melioracyjne, będące w nieco lepszej kondycji, w znacznym stopniu odprowadziły wody z powierzchni lasu. W tej części las w okresie wczesnowiosennym był suchy lub zwierciadło wody układało się kilkanaście centymetrów poniżej terenu.

Opisywany kompleks leśny położony jest w niedalekim sąsiedztwie rzeki Nidy i otoczony z trzech stron gruntami rolnymi użytkowanymi jako łąki. Od strony północnej graniczy ze stawami rybnymi „Młodzawy”. U stóp lessowego stoku, od strony południowej kompleksu leśnego zaobserwowano kilka źródeł, dających początek dwóm lokalnym ciekom. Zasilają one wspomniane gospodarstwo rybne, przepływając przez środek i w bezpośrednim sąsiedztwie lasu.

Późną wiosną sytuacja hydrologiczna na obszarze kompleksu ulegała dynamicznej zmianie. W okresie majowych intensywnych opadów teren lasu został znacznie zasilony w wodę. W sporej części runo leśne zostało podtopione. W czerwcu, w związku z falą upałów i niemal całkowitym brakiem opadów kompleks uległ osuszeniu.

Przepływ w ciekach przepływających przez las i w jego sąsiedztwie, ulegał nieznacznym wahaniom. Wyższy stan wody zaobserwowano w maju podczas długotrwałych, nawalnych deszczy. Odpływ terenowy z powierzchni zlewni, zasilał cieki w czasie opadu.Skip to content