Działania projektu

A1 Zakup sprzętu do zadań terenowych
A2 Projekty techniczne oraz uzyskanie koniecznych pozwoleń i uzgodnień
A3 Rozwój GIS i tworzenie meta-modelu
B1 Zakup gruntów
C1 Poprawa warunków hydrologicznych śródlądowej delty rzeki Nidy
C2 Czynna ochrona łęgów
C3 Odtworzenie siedlisk łąkowych do właściwego stanu ochrony
C4 Inicjacja wypasu
C5 Czynna ochrona ptaków
C6 Reintrodukcja żółwia błotnego
C7 Reintrodukcja populacji skójki gruboskorupowej
C8 Ochrona i hodowla pozostałych organizmów wodnych, ze szczególnym uwzględnieniem zatoczka łamliwego
C9 Restytucja poczwarówki jajowatej i zwężonej
C10 Restytucja populacji kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej
C11 Zachowanie puli genowej gatunków roślin
C12 Ukierunkowanie ruchu turystycznego
C13 Działania na rzecz ochrony śródlądowej delty
D1 Monitoring przyrodniczy
D2 Monitoring hydrologiczny
D3 Ocena wpływu społeczno-gospodarczego
D4 Ocena usług ekosystemowych
D5 Monitoring kluczowych wskaźników wydajności projektu LIFE KPI
E1 Działalność promocyjna
E2 Działalność edukacyjna projektu
E3 Konferencje i seminaria
E4 Raport laika i raport naukowy projektu
E5 Tworzenie sieci z innymi projektami
E6 Transfer wiedzy i replikacja działań projektu
F1 Zarządzanie projektem
F2 Komitet sterujący
F3 Monitoring realizacji projektu
F4 Zewnętrzny audyt finansowy
F5 Plan ochrony After LIFE

Skip to content