Partnerstwo

Współbeneficjenci:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie jest wyspecjalizowaną placówką naukową działającą na rzecz ochrony przyrody, jedną z nielicznych tego typu w Europie. Misją instytutu jest zdobywanie wiedzy naukowej służącej ochronie przyrody, dokumentowanie stanu zagrożeń dla różnorodności biologicznej, wdrażanie wyników badań naukowych do praktyki oraz ich upowszechnianie.

 

Problematyka badawcza dotyczy zachowania różnorodności gatunkowej świata roślin i zwierząt, ekologii i podstaw ochrony gatunków rzadkich i ginących, trwałości użytkowania zasobów naturalnych i utrzymania ciągłości procesów przyrodniczych, biologii wód, geoochrony oraz tzw. biologii konserwatorskiej i społecznego wymiaru ochrony przyrody.

Nadleśnictwo Pińczów jest jednostką w strukturze Lasów Państwowych, które są największą w Unii Europejskiej organizacją zarządzającą lasami należącymi do Skarbu Państwa, gospodarując na niemal jednej trzeciej powierzchni Polski – porośniętej lasami. 

 

W Lasach Państwowych – Nadleśnictwie Pińczów dbamy o różnorodność biologiczną lasów, chronimy je przed wieloma zagrożeniami – klęskami żywiołowymi, plagami owadów, chorobami drzew, pożarami żywiołowymi, plagami owadów, chorobami drzew, pożarami, zanieczyszczeniami, także przed skutkami kłusownictwa czy wandalizmu. W ten sposób nie tylko dbamy o przyrodę, ale też umożliwiamy Polakom bezpieczne korzystanie z jej dóbr – bezpieczne tak dla nich, jak i dla samych lasów. Dbamy również o to, by gospodarka leśna, dostarczająca na rynek uniwersalny surowiec ekologiczny, jakim jest drewno, prowadzona była zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, uwzględniającego wszystkie funkcje, jakie pełnią lasy. Potwierdzają to m.in. międzynarodowe certyfikaty posiadane przez regionalne dyrekcje Lasów Państwowych.

Jednym z naszych podstawowych zadań jest udostępnianie lasów całemu społeczeństwu. Opieka państwa nad ogromną większością z nich zapewnia fundamentalną korzyść – swobodny dostęp wszystkich obywateli do lasów.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest nowoczesną, publiczną uczelnią akademicką o zasięgu europejskim, predystynowaną do szczególnego oddziaływania na region Polski południowej, specyficzny pod względem demograficznym i środowiskowym oraz struktury agrarnej i leśnej. Realizacja bieżących celów oraz kształtowanie przyszłości Uczelni są możliwe dzięki potencjałowi intelektualnemu i materialnemu gromadzonemu od początku samodzielnego jej istnienia. Pielęgnując dziedzictwo pokoleń, Uniwersytet Rolniczy wypełnia podstawowe zadanie kształcenia studentów i pracowników naukowych z poszanowaniem wartości akademickich, w duchu odpowiedzialności za idee humanizmu, wolności, tolerancji, respektowania norm etycznych oraz kreowania postaw otwartości na ludzi, wiedzę i świat. Uniwersytet zachowuje profil rolniczo-leśny, wzbogacany naukami przyrodniczymi, technicznymi, ekonomicznymi i weterynaryjnymi.

 

Uniwersytet Rolniczy, wykorzystując posiadany potencjał, współpracuje z podmiotami społecznymi i gospodarczymi oraz jednostkami administracji państwowej i samorządowej. Społeczność akademicka dąży do rozszerzania i pogłębiania międzynarodowej współpracy dydaktyczno-badawczej z ośrodkami akademickimi Unii Europejskiej oraz innych krajów świata.

Logo life
Logo natura2000
Logo Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
Herb urzędu
Logo Lasów Państwowych
Logo Instytutu Ochrony Przyrody
Logo UR
Logo NFO
Skip to content