Oczekiwane rezultaty

 • Uregulowanie stosunków wodnych śródlądowej delty rzeki Nidy oraz kompleksu leśnego Nadleśnictwa Pińczów poprzez budowę 8 obiektów hydroinżynieryjnych, udrożnienie starorzeczy na dł. 11.6 km, rowów melioracyjnych na dł. 28 km, renaturyzacja starorzeczy bocznych na dł. 4 km oraz zbiorników eutroficznych o pow. 6 ha;
 • Zakup 110 ha gruntów, na których odbywać się będą działania ochronne dla siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt objętych projektem;
 • Poprawa stanu zachowania *91E0 łęgów wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych na powierzchni 98,16 ha;
 • Odtworzenie siedlisk łąkowych do właściwego stanu ochrony: 6510 łąk użytkowanych ekstensywnie – pow. 193 ha, 6410 zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych – pow. 28 ha;
 • Przywróćenie ekstensywnej gospodarki wypasowej poprzez inicjację wypasu 60 szt. krów na pięciu stanowiskach o łącznej
  powierzchni 232ha;
 • Zapewnienie odpowiednich warunków siedliskowych dla 6 gatunków ptaków na pow. 285ha;
 • Budowa 10 gniazd dla bociana białego i 1 gniazda dla bielika oraz wzmocnienie jednego istniejącego gniazda bielika;
 • Reintrodukcja żółwia błotnego na 1 stanowisku;
 • Restytucja populacji skójki gruboskorupowej poprzez restytucję min. 20 ławic, zatoczka łamliwego na 4 stanowiskach, kumaka nizinnego na 3 istniejących i 3 odtworzonych stanowiskach, traszki grzebieniastej na 2 stanowiskach i poczwarówki jajowatej na 20 mikrostanowiskach;
 • Zachowanie puli genowej gatunków roślin, m.in. odtworzenie 0,6 ha 6210 murawy kserotermicznej i utworzenie stanowiska zastępczego dla sierpika różnolistnego, dziewięćsiła popłocholistnego, szyplinu jedwabistego i lenu złocistego;
 • Zmniejszenie zagrożenia antropopresją śródlądowej delty rzeki Nidy poprzez działania związane z kanalizacją ruchu turystycznego, zwiększenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie ochrony obszarów Natura 2000, urządzenie niezbędnej infrastruktury turystycznej (wykonanie 3 ścieżek dydaktyczno-przyrodniczych o łącznej dł. 3110 m, 1 platformy obserwacyjnej, 1 wieży obserwacyjnej, 1 czatowni do obserwacji ptaków, 10 tablic informacyjno-edukacyjnych), jak również polepszenie ekonomicznego statusu tut. społeczeństwa w zakresie uzyskania możliwości
  dodatkowego zarobku.
Skip to content