Monitoring przyrodniczy starorzeczy

Monitoring przyrodniczy starorzeczy

W największych polskich rzekach nizinnych, w toni wodnej rozwija się zbiorowisko fotoautotroficznych organizmów – fitoplankton, który w świetle Definicji Normatywnych tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dyrektywa 2000/60/WE) obowiązującej w krajach członkowskich Unii Europejskiej, jest jednym z biologicznych elementów jakości uwzględnianym w ocenie stanu ekologicznego i żyzności tych rzek.

Dlatego w dniu 16.08.2019 r. specjalista ds. ostoi siedliskowej Kalina Adamczyk wraz z naukowcami z Instytutu Ochrony Polskiej Akademii Nauk przeprowadzili monitoring przyrodniczy starorzeczy. Przebiegał on dwutorowo, jedna grupa była odpowiedzialna za zebranie fitoplanktonu, druga zajmowała się kartowaniem siedlisk.

Pierwsza grupa profesor Tadeusz Zając i dr Katarzyna Zając pobierali próbki wody za pomocą odpowiednich sieci fitoplanktonowych z głębokości ok. 0,2 m ze środka zbiornika wodnego. Próbki były utrwalane alkalicznym płynem Lugola do uzyskania barwy ciemnożółtej (koniakowej), aby zabezpieczyć materiał roślinny przed niekorzystną działalnością zooplanktonu. Dodatkowo przy każdym poborze próbek dokonywane były pomiary parametrów fizyko-chemicznych wody takich jak: temperatura, pH czy zawartość tlenu.

Druga grupa specjalista ds. ostoi siedliskowej Kalina Adamczyk oraz dr Joanna Korzeniak wyznaczała na mapie granice wydzieleń siedliskowych, uwzględniające klasyfikację siedlisk i zbiorowisk roślinnych oraz ich skład gatunkowy. Właściwa identyfikacja zbiorowisk roślinnych przyczynia się do wszechstronnego rozpoznania stanu biocenozy, warunków jej bytowania oraz zachodzących w niej zmian.

Celem prac fitosocjologicznych jest szczegółowa inwentaryzacja i kartografia zbiorowisk roślinnych wraz z rozpoznaniem aktualnych i potencjalnych zespołów roślinnych, stopnia zniekształceń i degradacji siedlisk oraz określenia kierunków i metod rewitalizacji fitocenoz odbiegających od stanu normalnego. Jest to główny warunek stworzenia właściwych podstaw do oceny warunków przyrodniczych analizowanego obiektu oraz podejmowania decyzji ochronnych.

Zebrane i opracowane dane zostaną wykorzystane do opracowania ekspertyz przyrodniczych na danym obszarze.Skip to content