Poprawimy warunki hydrologiczne śródlądowej delty rzeki Nidy

Poprawimy warunki hydrologiczne śródlądowej delty rzeki Nidy

W środę, 9 października 2019 r. na terenie śródlądowej delty rzeki Nidy odbyła się sesja terenowa z udziałem przedstawicieli Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz pracowników Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Środowa sesja terenowa miała na celu rozpoznanie terenu i ustalenie szczegółów działania projektu Life4delta, polegającego na przywróceniu stosunków wodnych sprzed wykonania przekopu, tj. ponownym nawodnieniu niżej położonych obszarów wody z koryta Starej Nidy.

Delta środkowej Nidy to obszar zapadliska tektonicznego w którym Nida dzieli koryto na ramiona, tworząc tzw. deltę śródlądową. Obecnie rzeka ma tutaj trzy ramiona:
– Smugę Umianowicką, czyli dawne koryto rzeki płynącej przy wsi Umianowice;
– Starą Nidę, koryto które czynne było do niedawna;
– główne koryto Nidy.

Stara Nida płynie wyżej od pozostałych, co powoduje, że woda przesącza się do niżej położonych cieków i zastoisk, a dopływając do głównego koryta zrównuje z nim rzędna dna, co powoduje zastój wody, brak odpływu i wylewanie się wody z koryta Starej Nidy do niżej położonej Smugi i głównego koryta Nidy.

Najcenniejszym przyrodniczo obszarem jest Międzyrzecze, czyli duży obszar bagien zawarty w widłach Starej Nidy i głównego koryta Nidy, na który składało się kilka kilkudziesięciohektarowych trwałych rozlewisk, otoczonych roślinnością bagienną. Po przekopaniu rowu z górnej części Starej Nidy i odprowadzeniu całości wody do Smugi, teren ten osuszył się całkowicie i obecnie nie ma tam zabagnień, które istniały tam dawniej. Podobny los spotkał Rozlewisko Umianowickie, położone po wschodniej stronie dolnej części biegu Starej Nidy.

Pracownicy projektu Life wraz z przedstawicielami Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i IOP PAN w Krakowie wspólnie opracowali koncepcję udrożnienia doprowadzalnika z jazu w Rębowie, koryta Starej Nidy, rewitalizację Smugi Umianowickiej, starorzeczy oraz eutroficznych zbiorników.

Podczas sesji terenowej poruszono także temat poprawnej infrastruktury hydrotechnicznej oraz instalacji piezometrów z diverami. Instalacja piezometrów jest konieczna do weryfikacji wielkości sezonowych wahań wód podziemnych i ich przyczyn, co ma na celu ustalenie metodyki gospodarowania poziomem wody gruntowej. Divery będą automatycznie wykonywały pomiary i rejestrowały zmiany poziomu i temperatury wód gruntowych.Skip to content