Projekt LIFE w delcie Nidy

Projekt LIFE w delcie Nidy

W siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych w Kielcach odbyła się konferencja otwierająca projekt LIFE. Chodzi o przedsięwzięcie pt. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”. Podczas spotkania zaprezentowany został całokształt przedsięwzięcia, w tym działania przewidziane do realizacji w ramach projektu – o rozpoczęciu projektu pisze SOZOSFERA.PL.

Zgodnie z warunkami podpisanych umów Komisja Europejska dofinansowuje 60% wartości projektu pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”. Z kolei Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sfinansuje 30% kosztów, a pozostałe 10% stanowić będzie wkład własny beneficjentów. Ogólna wartość projektu oszacowana została na niemal 5,5 mln euro (ponad 23,1 mln zł). Beneficjentem koordynującym jest Województwo Świętokrzyskie – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Współbeneficjentami są natomiast PAN-IOP, UR oraz LP-NP.

Projekt będzie realizowany na obszarze o powierzchni ok. 400 ha przez okres 6 lat (od stycznia br. do końca 2024 r.).

W ramach projektu zaplanowano m.in. czynną ochronę starorzeczy w obrębie „delty umianowickiej” i lasów łęgowych, zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych, łąk użytkowanych ekstensywnie oraz odtworzenie murawy kserotermicznej. Przewidziano również czynną ochronę szeregu gatunków ptaków trzcinowisk, turzycowisk i otwartych łąk, a także bociana białego i bielika. Przewidziano także reintrodukcję żółwia błotnego, restytucja populacji kumaka nizinnego, traszki grzebieniastej, skójki gruboskorupowej, zatoczka łamliwego i poczwarówki jajowatej.

Elementem przedsięwzięcia ma być również kanalizowanie ruchu turystycznego poprzez instalację infrastruktury turystycznej. Obejmie ona platformy obserwacyjne, czatownie, wiaty, kładki oraz tablice informacyjno-edukacyjne.

Prowadzony ma być także kompleksowy monitoring siedlisk przyrodniczych i populacji zwierząt podlegających ochronie.

Link do materiałuSkip to content