Przenosiny plantacji nasiennej z Krzyżanowic Średnich do Umianowic.

Przenosiny plantacji nasiennej z Krzyżanowic Średnich do Umianowic.

W pierwszym tygodniu listopada zgodnie z działaniami projektu LIFE4DELTA udało się założyć nową kwaterę do uprawy roślin kserotermicznych charakterystycznych dla regionu Ponidzia. Została ona umieszczona w pobliżu nowopowstałego Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach. Murawy kserotermiczne to ciepłolubne zbiorowiska trawiaste o charakterze stepowym, których występowanie uzależnione jest od odpowiednich warunków klimatycznych i glebowych. Charakteryzują się bogatą i zróżnicowaną florą bardzo często z udziałem gatunków rzadkich i chronionych. Rozwijają się na płytkich pararędzinach, rędzinach, lessach oraz czarnoziemach na suchym podłożu o odczynie zasadowym lub obojętnym, bogatym w węglan wapnia. Ponieważ odczyn gleby w miejscu przeznaczonym na plantację odbiegał od wymaganego, koniecznym było stworzenie takich warunków, aby rośliny kserotermiczne mogły rosnąć i się rozwijać. W związku z tym, nawieziono prawie 100 ton ziemi o właściwym już pH i utworzono z niej wzniesienie o wysokości od 60 do 120 cm i nachyleniu południowo-wschodnim. Potrzebna ziemia została pozyskana w ramach porozumienia z firmą RIGIPS Stawiany. Przygotowany nasyp ma imitować rozległe, strome zbocza Garbu Pińczowskiego na którym takie murawy występują i z których słynie. Na chwilę obecną przesadzono gatunki z istniejącej, lecz likwidowanej w związku ze zamianą siedziby, plantacji w Krzyżanowicach Średnich i założonej w ramach poprzedniego projektu LIFE pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”. Gatunki przeniesione to: wiśnia karłowata (Cerasus fruticosa), dyptam jesionolistny (Dictamnus albus), dziewięćsił popłocholistny (Carlina onopordifolia), sierpik różnolistny (Serratula lycopifolia), len włochaty (Linum hirsutum), szyplin jedwabisty (Dorycnium germanicum) i ostnica Jana (Stipa joannis). W przyszłym roku dodatkowo planuje się dosadzić len złocisty (Linum flavum) który oprócz szyplinu, dziewięćsiła i sierpika jest także uwzględniony w projekcie LIFE4DELTA. W miarę potrzeby będą dosadzane sadzonki ww. roślin zgodnie z zapotrzebowaniem, materiałem pochodzącym z własnych zasobów genowych.Skip to content