Badania naukowe sekcji Renaturyzacji Rzek i Dolin Rzecznych na Nidzie.

Badania naukowe sekcji Renaturyzacji Rzek i Dolin Rzecznych na Nidzie.

Badania naukowe sekcji Renaturyzacji Rzek i Dolin Rzecznych na Nidzie.

Obóz Naukowy sekcji Renaturyzacji Rzek i Dolin Rzecznych odbył się w dniach 20-22 października 2022r. Obiektem badawczym była rzeka Nida w rejonie miejscowości Stawy, poniżej tzw. kąpieliska. W obozie wzięło udział 8 studentów oraz 2 opiekunów naukowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji). W trakcie pomiarów in-situ zastosowano 3 techniki pomiarowe: 1 – pomiary geodezyjne GPS RTK, 2 – pomiary za pomocą pływającej sondy akustycznej ADCP oraz pomiary przy zastosowaniu fotorejestracji lotniczej.
Zastosowane techniki umożliwiły określenie kształtu dna rzeki, prędkości przepływu wody oraz przepływu, spadku zwierciadła wody, ukształtowania brzegów i fragmentu terasy zalewowej. Poza tym wykonano zdjęcia przedstawiające stan koryta oraz stopień wegetacji roślinności. Celem przeprowadzonego obozu jest zbadanie aktualnej konfiguracji dna Nidy u schyłku sezonu wegetacyjnego oraz określenie parametrów przepływu wody w Nidzie. Na podstawie wykonanego modelu dna wykonany zostanie model numeryczny opisujący wpływ parametrów hydraulicznych przepływu wody na istniejące warunki hydromorfologiczne i biologiczne w korycie rzeki z dnem piaszczystym.
Wyniki pomiarów i analiz przedstawione zostaną podczas Sesji Kół Naukowych UR w Krakowie wiosną 2023r.
Tekst: Andrzej Strużyński


Skip to content