Łęg w Młodzawach

Łęg w Młodzawach

Łęgi należą do najbogatszych i jednocześnie najbardziej zagrożonych siedlisk przyrodniczych na świecie. To mokre lub wilgotne lasy, wykształcone na torfach lub madach, występujące w dolinach rzek, strumieni, często w zasięgu zalewu wód powodziowych. Są to lasy bardzo żyzne, z gęstym podszytem i bujnym splątanym runem, grząskie i trudno dostępne. Siedliska tego typu występują obecnie bardzo rzadko, ponieważ drzewa były w przeszłości wycinane, a tereny osuszane i przeznaczane na łąki lub pastwiska.

Największy, zwarty obszar łęgów na Ponidziu, liczy ponad 120 ha i znajduje się w pobliżu miejscowości Młodzawy. Jest to łęg jesionowo-olszowy. Chcąc zachować optymalne warunki rozwoju tego siedliska, konieczne jest wykonanie wielu zabiegów np.: udrożnienie i budowa obiektów małej retencji wodnej rowów melioracyjnych i zastawek, które wpłyną na stabilizację warunków hydrologicznych.

 

 Skip to content