Lasy Państwowe o naszym projekcie

Lasy Państwowe o naszym projekcie

W Nadleśnictwie Pińczów (RDLP w Radomiu) realizowane są kolejne działania w ramach projektu LIFE+ „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”. W łęgu zbudowano platformę gniazdową dla bielików.

Projekt dotyczy różnorodnych siedlisk i gatunków związanych z doliną Nidy. Wśród zaplanowanych  działań, są także takie, które mają na celu wsparcie populacji bielika. Kompleks leśny objęty projektem to unikalny liczący 120 ha kompleks łęgów jesionowo-olszowych przechodzących miejscami w ols typowy oraz zbiorowiska szuwarowe.

Kompleks ten jest największym, zwartym obszarem łęgów w tej części doliny Nidy, który leśnicy ze względu na znaczenie dla bioróżnorodności wyłączyli z użytkowania w ramach procedur stosowanych w gospodarce leśnej. W kompleksie łęgów planowane są także prace związane z udrożnieniem i budową obiektów małej retencji wodnej. Ze względu na wrażliwość tych siedlisk będzie też prowadzony monitoring hydrologiczny.

Bieliki już dawno doceniły walory przyrodnicze Ponidzia. Upodobały je sobie choćby ze względu na Nidę. Lasy w pobliżu jezior, dolin rzecznych, dużych stawów rybnych czy terenów podmokłych są odpowiednim miejscem do bytowania bielika w Polsce. To tutaj znajdują ryby i ptaki wodne, które stanowią podstawę ich diety.

Pracownicy Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych postanowili wesprzeć ten gatunek, umieszczając platformę gniazdową na terenie Nadleśnictwa Pińczów. Powstała ona w miejscu, gdzie obserwowane były ptaki. To inwestycja na lata – znane są gniazda użytkowane przez bieliki wiele lat.

Sama platforma jest solidna i duża – konstrukcję stanowiącą bazę do rozbudowy gniazda wykonano na drewnianej podstawie o średnicy ok. 1,2 m. Umieszczono ją na olszy, na wysokości 20 m. Ma zachęcić ptaki do założenia na niej gniazda, gdy już to zrobią, rokrocznie będą mogły je rozbudowywać i powiększać. Użytkowane przez wiele lat gniazda mogę mieć średnicę nawet dwóch metrów.

Leśnicy mają nadzieję, że ptaki wykorzystają platformę i będą miały na terenie pińczowskich lasów ostoję. Jeśli bielik osiedli się na tym terenie powstanie strefa ochrony wokół gniazda. Na terenie nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu dotychczas wyznaczono 57 takich stref, w tym 13 dla bielika.

Źródło: https://www.lasy.gov.plSkip to content