Sadzimy las łęgowy!

Sadzimy las łęgowy!

Z początkiem kwietnia po raz kolejny na terenie delty rzeki Nidy rozpoczęto działania mające na celu odbudowę lasów łęgowych w ramach realizacji projektu LIFE4DELTA.
Aby wszelkie prace przebiegały w sposób sprawny i efektywny odpowiednio przygotowano powierzchnie pod nasadzenia. Na powierzchni ponad 1 ha wykonano ponad sto pasów do nasadzeń w których pracownicy projektu LIFE wraz z pracownikami ZŚiNPK w Kielcach zasadzili około 1000 sztuk olchy czarnej. W następnych dniach planuje się posadzić teren także topolą białą, różnymi gatunkami wierzb i gatunkami biocenotycznymi poprawiającymi bazę żerową zwierzyny tj. bzem czarnym, kaliną koralową, trzmieliną pospolitą i porzeczką czarną. Wymienione gatunki pochodzą z własnej hodowli mieszczącej się na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego Michałów. Lasy łęgowe są ostoją ogromnej różnorodności gatunkowej a jednocześnie są najbardziej zagrożonymi zbiorowiskami leśnymi.
Obniżanie poziomu wód gruntowych a co za tym idzie wysuszanie terenu skutkuje zmianami we florze i faunie łęgów doprowadzając do zanikania tych wyjątkowych siedlisk. Biorąc pod uwagę obecne tempo rozwoju kraju oraz progres rolnictwa za kilkadziesiąt lat lasy łęgowe mogą całkowicie zniknąć z powierzchni Polski. Dlatego działania renaturyzacyjne podejmowane w ramach projektu LIFE4DELTA przyczyniają się do odtworzenia i zachowania tych cennych zbiorowisk w dolinie rzeki Nidy🙂


Skip to content