Światowy Dzień Mokradeł

Światowy Dzień Mokradeł

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł, zwany jest również jako Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych lub Światowy Dzień Terenów Podmokłych.
Organizowany jest w ponad 95 krajach przez przyrodnicze organizacje pozarządowe, agencje rządowe oraz instytucje. W Polsce są to np. parki narodowe i krajobrazowe, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz uczelnie i różne organizacje (m.in. Centrum Ochrony Mokradeł, WWF Polska).
Mokradła to ogromne otwarte obszary torfowisk, czasem małe śródleśne bagna, ale też wąskie siedliska wzdłuż naturalnych rzek. Do ich utworzenia potrzebne są m.in. czynniki przyrodnicze takie jak: koryto rzeki, które tworzy kilka odnóg, nieprzepuszczalne podłoże czy wysoki poziom wód gruntowych.
To w większości teren, który nie nadaje się do wykorzystania rolniczego ale jest niezwykle istotny i cenny dla całej przyrody i ludzi. Pochłania on dwutlenek węgla, ogranicza skalę powodzi, łagodzi skutki suszy i jest idealnym miejscem do życia dla flory i fauny, w tym wielu gatunków chronionych.
Delta Nidy to w większości obszar, który można zaliczyć do mokradeł. Występuje tu około 170 gatunków ptaków, z czego około 140 gatunków buduje gniazda. W Nidzie i jej dopływach żyje około 40 gatunków ryb. Z roślinności typowej dla terenów podmokłych i bagiennych rosną tu: grążel żółty, grzybień biały, kosaciec żółty, jaskier wodny, osoka aloesowata, knieć błotna, pałka wodna.
Specyficznym typem lasu, który występuje na obszarze naszej delty i terenach podmokłych jest las łęgowy. W ramach projektu LIFE4DELTA  przyrodnicy z Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych prowadzą prace w celu odtworzenia tego typu przyrody poprzez regulacje wód gruntowych takie jak: naprawę urządzeń hydrologicznych, oczyszczanie rowów melioracyjnych, wykaszanie trzciny i nasadzenia roślinności charakterystycznej dla lasów łęgowych.


Skip to content